ไม่อยากเตะฝุ่น…อ่านด่วน 7 ทักษะ บัณฑิตใหม่ต้องมี!

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

new-graduates

ที่มา มติชนรายวันหน้า 18
เผยแพร่ 20 มี.ค. 59

หลายมหาวิทยาลัยกำลังมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประทานปริญญาบัตร เตรียมส่งออกนิสิตนักศึกษาจบใหม่หลักพันหลักหมื่นสู่ตลาดงาน ไหนจะคนที่เรียนจบมาได้สักพักแต่ยังเตะฝุ่นที่รอเข้าตลาดงาน การแข่งขันที่สูงลิบเราจะเข้าวินได้อย่างไร ติดตามได้จากงานวิจัย “ช่องว่างทักษะที่สำคัญในโลกการทำงาน” (Career Readiness-Skill Gap Research) เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ยังขาด และเป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต้องการ จัดทำโดยจ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และแคเรียร์วีซ่า

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม ปี 2559 พบสภาวะการแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจุบันมีอัตราผู้ว่างงานกว่า 350,000 คน ขณะที่แต่ละปีจะมีบัณฑิตจบใหม่อีกกว่า 400,000 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทำให้บัณฑิตที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นที่ยอมรับจากบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่นิสิต นักศึกษาพึงมีให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้นั้น เราจึงทำการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศในหัวข้อดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยผลสำรวจสามารถสรุปออกมาเป็น 7 ทักษะที่ทางภาครัฐและสถานศึกษาควรหันมาให้ความสนใจ แนะนำให้กับนิสิต นักศึกษา ดังนี้

new-graduates-1

new-graduates-2
แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์

1.มองทุกอย่างคือการเรียนรู้ โดยต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานด้วยความทะเยอทะยานที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ผลงาน

2.ทำได้ทุกบทบาท โดยต้องสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ และสามารถเรียนรู้งานอย่างรอบด้านได้รวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายโดยมองประโยชน์ของทีมและองค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

3.คิดเองได้ทำเองเป็น เพราะความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทักษะของพนักงาน ต้องสามารถคิดและทำได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และเมื่อพบอุปสรรคก็ต้องสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการค้นคว้าด้วยตัวเองได้

4.แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ โดยต้องมีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จะทำงานให้สำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ สามารถจูงใจตนเองเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานที่ดีออกมาได้ และค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากความล้มเหลว

5.ประยุกต์ได้ โดยต้องมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทำงาน เข้าใจถึงลักษณะงาน สามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ โดยสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งได้อย่างไร นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาจากภาพรวมได้

6.มืออาชีพ โดยต้องมีคุณสมบัติของการทำงานแบบมืออาชีพ คือมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มีความตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทำงานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงาน และ

7.สื่อสารโดนใจ โดยต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักการลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม

“จากผลสำรวจยังพบว่า นิสิต นักศึกษากว่าร้อยละ 86 ยังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาภายใต้การชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ ฉะนั้น ทางภาครัฐและสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการพัฒนา 7 ทักษะดังกล่าวให้กับนิสิต นักศึกษา โดยอาจสอดแทรกลงในบทเรียน หรือเป็นการแนะแนวนอกเวลาเรียนเพื่อให้เป็นทักษะติดตัวที่นอกเหนือจากวิชาเรียนปกติ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป” นางสาวแสงเดือนกล่าวทิ้งท้าย

new-graduates-3