สนง.สถิติฯเปิดตัวเลขคนว่างงาน 3.6 แสนคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานภาวะการทำงานของคนไทยในเดือนส.ค.2559 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานในเดือนนี้ยังมีอยู่สูงถึง 360,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าการว่างงานจะเริ่มปรับลดลง 17,000 คน จากปีก่อน และลดลงจากเดือนก่อนหน้า 31,000 คน แต่เมื่อลองดูถึงอัตราคนที่ว่างงานที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ยังมีมากถึง 168,000 คน ซึ่งยังมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ประมาณ 11,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ

สำหรับการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน 5.3% ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 58 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงคือจาก 5.6% เป็น 5.3% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก.ค. 59 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจาก 5.4% เป็น 5.3% สำหรับในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมคือ 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 205,000 คน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 155,000 คน ซึ่งในกลุ่มนี้ลดลง 10,000 คน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จาก 165,000 คน เป็น 155,000 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการบริการ และการค้า 93,000 คน ภาคการผลิต 43,000 คน และภาคเกษตรกรรม 19,000คน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ตามเพศในเดือนนี้ พบว่า เพศหญิงมีอัตราการว่างงาน1% และเพศชายมีอัตราการว่างงาน 0.8%

4441

อย่างไรก็ตามผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 205,000 คน สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด 136,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จสายวิชาการ 108,000 คน สายวิชาการศึกษา 16,000 คน สายอาชีวศึกษา 12,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 39,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17,000 คน ระดับประถมศึกษา 11,000 คน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1,000 คน ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 155,000 คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 45,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 35,000 คน ระดับอุดมศึกษา 32,000 คน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 29,000 คน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 15,000 คน

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ว่างงาน เป็นรายภาค พบว่าภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานสูงสุด 125,000 คน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,000 คน ภาคใต้ 65,000 คน ภาคเหนือ 64,000 คน และกรุงเทพมหานคร 31,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศลดลง 17,000 คน จาก 377,000 คน เป็น 360,000 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครลดลงมากที่สุด 26,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 22,000 คน และภาคใต้ลดลง 1,000 คน ส่วนภาคเหนือเพิ่มขึ้น 19,000 คน และภาคกลาง เพิ่มขึ้น 13,000 คน

COMMENTS